Přepravní podmínky

Článek I, Rozsah platnosti 

Tyto smluvní přepravní podmínky a jiné obchodní podmínky (dále jen "SPP") byly schváleny vedením společnosti dne 31. 6. 2023. Vyhlásila je cestovní agentura KOS Transportation s.r.o. (dále jen "KOS") . 

SPP upravují práva, povinnosti a odpovědnost KOS a cestujících při přepravě osob a zavazadel. Uvedená ustanovení se týkají přepravy osob a zavazadel ve všech vlacích objednávaných KOS, pokud není uvedeno u jednotlivých ustanovení jinak. 

Smluvní přepravní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2023. 

Článek II, Vznik a plnění přepravní smlouvy

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi KOS a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek KOS přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas, spojem uvedeným v platném jízdním řádu každé akce za podmínek stanovených v SPP a Tarifu uvedeného u každé akce zvlášť a závazek cestujícího dodržovat podmínky SPP a platného Tarifu. 

Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vlaku s platným jízdním dokladem a požadovanou přepravu začne realizovat. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li KOS cestujícímu, aby nastoupil do vlaku bez jízdenky a jízdné zaplatil bezodkladně po nástupu do vlaku. 

Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, pokud došlo k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřeným zaměstnancem. 

Článek III, Práva a povinnosti KOS

Uzavřením přepravní smlouvy se KOS zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové, jež jsou uvedeny na jízdním dokladu, řádně a včas.  Dopravce si vyhrazuje v souladu s příslušnými právními předpisy právo na změny v jízdních řádech, na použití náhradních typů železničních vozů, na změnu sedadla a na využití náhradní dopravy v případě mimořádné události na trati.  

KOS má právo nepřijmout anebo vyloučit z přepravy nemocného cestujícího s příznaky obtěžující až ohrožující ostatní klienty a zaměstnance KOS. Dopravce má právo nepřijmout anebo vyloučit z přepravy cestujícího pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy atd.). 

Cena za jízdenku KOS zakoupenou přímo ve vlaku se řídí ceníkem dané akce. KOS má právo určit si cenu pro nákup jízdenky ve vlaku dle interních pravidel. 

Cestující bere na vědomí, že bonusové a prodávané občerstvení může být cestujícím nabízeno pouze do vyčerpání zásob občerstvení na daném spoji. 

Článek IV, Práva a povinnosti cestujícího

Uzavřením přepravní smlouvy se cestující zavazuje dodržovat Smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen "jízdné") podle příslušného tarifu akce. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Za platný jízdní doklad se považuje faktura. 

Nákupem jízdenky  klient souhlasí se SPP a uděluje KOS souhlas se zpracováním osobních údajů. Nákupem stvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. 

Cestující je povinen se při převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout, či zažádat o změnu. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat podle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci. Reklamace není uznána, pokud cestující emailem, či telefonicky výslovně neodřekne účast. Účast lze odřeknout nejdéle 8 dní před konáním akce. Pozdější odřeknutí již nebude akceptováno.

Pokud cestující z vlastní viny zmešká odjezd spoje, nemá právo na vrácení jízdného. Za nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací, pokud není KOS určeno jinak. 

Cestující je při přepravě povinen dbát o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu služby nebo na ostatní cestující. 

Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno:

 • manipulovat za jízdy nebo během mimořádných zastavení se vstupními dveřmi
 • vyhazovat za jízdy z vlaku předměty nebo nechat vyčnívat předměty ven
 • vystupovat nebo nastupovat za jízdy do vlaku nebo se z vlaku vyklánět
 • bránit použití provozních zařízení, zabraňovat zaměstnancům nebo jiným cestujícím výstup, průchod nebo nástup do vlaku, bezdůvodně blokovat místa k sezení, na která nemá cestující zakoupenou rezervaci
 • kouřit ve vlaku, a to ani elektronickou cigaretu nebo zařízení využívající technologii zahřívaného tabáku
 • používat zákonem zakázané omamné či psychotropní látky
 • ve vlaku požívat vlastní alkoholické nápoje
 • znečišťovat nebo poškozovat vlak
 • vstupovat do prostor určených výhradně pro palubní personál vlaku
 • zneužívat záchranné či evakuační prvky, umístěné ve vlaku (zařízení únikového východu, hasicí přístroje, záchranné brzdy, nouzové otevírání dveří apod.) 

Cestující je povinen uposlechnout pokynů a příkazů pověřených osob, udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy a dbát jich. Cestující může nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit jen ve stanici, která je určena pro pravidelný nástup a výstup a je uvedena v jízdním řádu. Zastaví-li vlak z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem pověřeného zaměstnance dopravce, případně jen na pokyn dalších oprávněných osob – například policie, záchranných složek apod. Mimořádné zastavení vlaku je možno objednat pouze pro skupiny 10 a více cestujících, nejpozději 7 dnů před plánovaným odjezdem na e-mailu info@kostransportation.cz. Pokud provozní a technické důvody nebrání mimořádnému zastavení a toto zastavení je schváleno majitelem a provozovatelem infrastruktury. 

Cestující je povinen při usazování respektovat pokyny pověřených zaměstnanců KOS. Jeden cestující má právo fyzicky obsadit více sedadel, pokud za každé z nich zaplatí cenu jízdenky. Na rezervované místo ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu vlaku ze stanice uvedené na jízdním dokladu nebo případně jiném dokladu vydaném KOS, dle jízdního řádu případně navýšené o aktuální zpoždění. Cestující bez jízdního dokladu je povinen si při nástupu do vlaku u pověřené osoby dopravce (obvykle stevard nebo vlakvedoucí) zakoupit v případě volného místa jízdenku. Přidělené místo musí klient akceptovat. V případě, že ve spoji není volné místo po celou dobu jízdy, určí cestujícímu místo na stání pověřená osoba dopravce (obvykle průvodčí, nebo vlakvedoucí), které musí cestující akceptovat. 24. Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.

Článek V, Vyloučení z přepravy 

Cestující může být z přepravy vyloučen (i ve stanici, kde vlak pravidelně nezastavuje), pokud přes upozornění:

porušuje ustanovení v článku IV.

 • chová se hlučně
 • reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem apod.
 • nastoupí do vlaku zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje u ostatních cestujících veřejné pohoršení a odpor
 • chová se nevhodně nebo agresivně k zaměstnancům KOS nebo k ostatním cestujícím
 • ohrožuje bezpečnost svou, zaměstnanců KOS nebo ostatních cestujících, nedodržuje tyto SPP, pokyny a příkazy pověřeného zaměstnance dopravce. 

Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného. Pokud cestující odmítne vyloučení z přepravy nebo odmítne prokázat své osobní údaje, bude o pomoc požádána policie, neboť cestující svým jednáním naplnil skutkovou podstatu přestupku dle právních předpisů platných v jednotlivých zemích. Pokud cestující, který byl vyloučen z přepravy, opět nastoupí do vozidla společnosti KOS, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu, i když má u sebe doklad prokazující plnění přepravní smlouvy na daném spoji. Toto plnění přepravní smlouvy však bylo ukončeno okamžikem vyloučení cestujícího z přepravy. Pokud došlo k vyloučení cestujícího z přepravy a společnosti KOS při tom vznikla nějaká škoda (ať již na majetku, či finanční – neoprávněné zastavení ve stanici, zpoždění…), bude společnost tuto škodu po cestujícím vymáhat. KOS je také oprávněn ukončit přepravu cestujícího a předat jej k ošetření lékařské službě (a to i bez jeho souhlasu), pokud by další cesta s ohledem na zdravotní stav cestujícího znamenala ohrožení jeho vlastního zdraví, zdraví zaměstnanců nebo ostatních cestujících. V tomto případě má cestující nárok na vrácení části jízdného za neprojetý úsek, případně vrácení celého zaplaceného jízdného v případě neuskutečnění přepravy z výchozí stanice.

Článek VI, Přeprava dětí a osob s omezenou schopností pohybu

Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), mohou být přepravovány pouze s doprovodem osoby starší 10 let a to pouze na vnitrostátní trase; tato osoba je zejména zodpovědná za zamezení pohybu dítěte; ve vlaku mimo oddíl bez jejího doprovodu a dále na nástupišti za zamezení pohybu dětí v kolejišti a v blízkosti přijíždějícího vlaku. Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují přednostně tito cestující. V těchto prostorách je zakázaná konzumace alkoholických nápojů. 

Přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které nevyžadují žádnou asistenci od zaměstnanců KOS při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku, není nutné předem objednávat. Požadavek na přepravu cestujících na invalidním vozíku musí cestující ohlásit předem, a to telefonicky na +420 606 698 395 nebo emailem na info@kostransportation.cz, a to nejdéle 7 dní dopředu.

Článek VII, Přeprava zavazadel, dětských kočárků, jízdních kol a zvířat

Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Zavazadlo, které nelze umístit pod a nad místo cestujícího, je možné uložit ve voze tak, aby nepřekáželo ostatním cestujícím podle pokynů posádky – a to tak, aby současně neblokovalo průchod či únikové cesty a jakkoli neomezovalo práci zaměstnanců KOS nebo jiných pověřených osob. Pokud není možné zavazadlo takovým způsobem uložit, může dopravce odmítnout jeho přepravu. Cestující nesmí přepravovat zavazadlo, jehož obsahem jsou věci, které svými vlastnostmi mohou ohrozit bezpečnost provozu, způsobit poškození vozu, újmu na životě a zdraví osob, na jejich majetku a nebezpečné věci. Těmi jsou zejména věci, které mohou způsobit nákazu, nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé, nebo věci vzbuzující odpor. Cestující je povinen během celé přepravy dohlížet na zavazadlo, zajišťovat bezpečnou manipulaci se zavazadlem a odpovídá za případnou škodu vzniklou z přepravy zavazadla. KOS neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zavazadla. Přeprava zavazadel může být omezena z technologických důvodů a je možná pouze do vyčerpání volné kapacity míst ve vlaku/vozu, který je pro jejich přepravu určený. Pro přepravu zavazadel se přepravní smlouva neuzavírá.

Ve vlacích objednávaných KOS se dětské kočárky přepravují bezplatně, a to složené nad nebo pod místem cestujícího. Pokud není možné kočárek takto umístit, umisťuje se složený na představek vagónu na začátku nebo na konci soupravy dle instrukcí posádky. Maximální rozměr složeného kočárku je 60 (š) x 45 (h) x 120 (v) cm. Je-li kapacita představků naplněna, může dopravce přepravu kočárku odmítnout a cestující má nárok na vrácení jízdného ve 100% výši. Cestující odpovídá během celé přepravy za dohled nad kočárkem, zajištění bezpečné manipulace s ním a za případnou škodu vzniklou z přepravy kočárku. KOS neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení kočárku.

Přeprava jízdních kol/elektrokol, koloběžek/elektrokoloběžek o délce více než 120cm a lyží je možná pouze jako zavazadlo s povinnou rezervací místa na kolo a to pouze. Přeprava kol/elektrokol, koloběžek/elektrokoloběžek a lyží je zpoplatněna dle platného tarifu na danou akci. Přeprava osob na kolech a koloběžkách ve vlacích není povolena. Výjimkou jsou kola, která slouží jako kompenzační pomůcka pro vybrané skupiny cestujících. Je-li z provozních důvodů mimořádně vůz určený pro přepravu kol nahrazen jiným vozem, proběhne přeprava kol řádně objednaných k přepravě na představku vagónu dle instrukcí posádky. Elektrokola a elektrokoloběžky mohou být přepravovány, pouze pokud jsou zcela vypnuté, v případě, že jsou vybaveny vypínačem zabraňujícím náhodnému zapnutí. V případě, že tímto vypínačem vybaveny nejsou, je nutné je přepravovat s vyjmutou baterií tak, aby nepředstavovala žádné nebezpečí pro cestující ani KOS. Pokud elektrokolo/elektrokoloběžka nemá žádný z těchto bezpečnostních prvků, není možné je ve vlacích objednávaných KOS přepravit. Nabíjení elektrokol a koloběžek během přepravy je zakázáno. Cestující je povinen během celé přepravy dohlížet na (elektro)kolo/ (elektro)koloběžku/ lyže. Je povinen zajistit bezpečnou manipulaci a odpovídá za případnou škodu vzniklou přepravou (elektro)kola/(elektro)koloběžky/lyží dopravci či jinému cestujícímu. Cestující je povinen uhradit rezervační poplatek dle platného tarifu dané akce. Dopravce neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení těchto prostředků. Dopravce má právo vyloučit výše uvedené prostředky z přepravy:

 • Pokud cestující nemá platnou rezervaci pro kolo
 • Pokud jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy
 • Pokud by přepravou byli ohroženi cestující, zaměstnanci nebo přepravce
 • Z důvodu špatného technického stavu dopravního prostředku nebo silného znečištění
 • V případě, nedostatku místa v přepravních prostorech 

Cestující může vzít s sebou do vlaku drobná zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž, zvířata nejsou během cesty vystavena nepříznivým podmínkám a jsou-li uzavřena po celou dobu jízdy v uzavíratelné schráně s nepropustným dnem o rozměru spoluzavazadla. Rozměr schránky by neměl přesahovat 40 x 50 x 50 cm. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem a je přepravováno dle platného tarifu dané akce. Mimo uzavřenou schránku lze ve vlacích přepravovat pouze psa, který má nasazený náhubek od chvíle nástupu do vlaku a je držen na vodítku nakrátko. Pes nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa zaplatí cestující přepravné dle Tarifu KOS. Ve vlacích objednaných KOS lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP, ZTP/P vydaném v České republice či cvičitele, Tito psi jsou přepravováni bezplatně. 

Článek VIII, Pokuty, penále

Pokud cestující poruší zákaz kouření, požívání vlastního alkoholu ve vlacích objednaných KOS, bude mu uložena pokuta ve výši 1500 Kč. Za způsobení zdržení vlaku nad 1 minutu bude cestujícímu uložena pokuta ve výši 1000 Kč za každou následující minutu. Za znečištění nebo poškození vlaku bude cestujícímu uložena pokuta ve výši nákladů na vyčištění / opravu. Pokud cestující nezaplatí pokutu na místě, je mu vypsána faktura. Faktura odpovídá výši pokuty navýšené o administrativní přirážku 500 Kč. Administrativní přirážka bude odečtena, pokud cestující zaplatí na místě. Pokud není faktura do 5 dnů uhrazena, bude přistoupeno k právnímu vymáhání pohledávky uvedené na Faktuře.